03 Uzupełnienie: Medytacja Impulsy Archanioła Metatrona, – Impuls 2-30 Współtwórczej Harmonii i Miłości

wybrane teksty z przekazów, streszczenie

[Uzupełnienie wzbogaca aktywacje impulsów o dodatkowy materiał dla pracy nad sobą. Podczas praktycznej pracy możemy zaprosić Archaniołów Metatrona, Michała, Melchizedeka, oraz Mistrzów Wniebowstąpionych, Opiekunów, swoje Wyższe Ja, aby wspierali tę pracę dla najwyższego dobra.]

Witamy Stwórców Planety Ziemia! Proszę o uwagę wszystkich, którzy zaczęli pracę z Impulsami.

Praca z Impulsami składa się nie tylko z Aktywacji Energetycznych, ale również jest pracą nad swoją świadomością. Świadomość tego, co wykonujecie, oraz dlaczego, jest niezbędna, ponieważ czas samych tylko energetycznych treningów już minął; teraz trzeba włączać do tego Świadomość i umieć syntezować Duchową pracę i wiedzę. Mistrzowie proszą nas, abyśmy tę pracę przeprowadzali świadomie, zgłębiając informacje i stosując je.

Dlatego też miejcie stosunek do pracy jak do szkoły, w której w ciągu najbliższego czasu zrozumiecie, przypomnicie sobie i zastosujecie przekazaną Wam wiedzę.

W trakcie tej pracy będziecie budować Święte Serce, które teraz KIERUJE budową całkiem nowej OGNISTEJ STRUKTURY CZŁOWIEKA i podtrzymuje jej funkcjonowanie w granicach Systemu Słonecznego. Obecnie Święte Serce coraz bardziej łączy Was z całym Wszechświatem.

Święte Serce bezpośrednio uczestniczy w Waszym Wzniesieniu. I to logicznie wynika z jego przeznaczenia, jego struktury. Kiedy planeta coraz bardziej zacznie otwierać swoje wymiary, wszystkie Wasze plazmowe warstwy „kokonu”/”kłębka” Wielowarstwowego Torusa będą znajdować się w magnetycznym rezonansie z analogiczną strukturą planety. Teraz jest czas, aby powiedzieć o połączeniu poziomu świadomości człowieka z aktywnymi warstwami plazmy w Wielowarstwowym Torusie. Połączenie to jest oczywiste i bezpośrednie. I im szersza świadomość danej osoby, tym więcej warstw plazmy jest w niej aktywnych. I właśnie dlatego Kryon powtarza: „W WASZYM ŚWIĘTYM SERCU ZAWSZE SĄ OBECNE WSZYSTKIE WYMIARY, ale możecie używać ich zgodnie z miarą swojego duchowego rozwoju.”

Praktyczna praca ze Złotym Podziałem

Teoretyczny materiał do Impulsu Współtwórczej Harmonii i Miłości jest w dużej mierze opisany w jednej z książek: Drunvalo Melchizedek, „Pradawna tajemnica Kwiatu Życia”.

Jaka jest zależność pomiędzy Świętą Geometrią a szyszynką? Co jest wspólnego między szyszynką i Kronikami Akaszy?

W naszej fizycznej rzeczywistości energie wibrują z różnymi częstotliwościami i przedstawiają cały zakres Stworzenia – od Źródła do materialnego świata. Wszystkie te przejawienia Woli Stwórcy są zorganizowane w określone obrazy. Te obrazy stanowią istotę świętej geometrii. Organem, który przyjmuje te geometryczne obrazy Wszechświata i dokonuje ich obróbki, jest szyszynka. Wszystkie gruczoły połączone są na subtelnym planie z odpowiednimi figurami geometrycznymi, a szyszynka, jak uważają niektórzy mistycy, łączy w sobie wszystkie te pierwotne formy. Ten właśnie gruczoł pracuje z Kronikami Akaszy, zapisami wszystkiego, co odbywa się we wszechświecie. Szyszynka jest organem, który przyjmuje subtelną informację i przechowuje pewną jej część – w niej zapisane są doświadczenia indywidualnej duszy, zdobyte podczas wielu wcieleń.

Święta geometria wyznacza prawa istnienia i przekazuje je ludziom za pośrednictwem języka liczb, kątów, form i proporcji. Łączy ona fizyczne, materialne aspekty stworzenia z duchową istotą. My jesteśmy duchowymi istotami, dysponującymi ludzkim doświadczeniem.

Praktyki Świętej Geometrii są niezwykłym sposobem łączącym człowieka bezpośrednio ze Stwórcą. Narzędzia świętej geometrii są bardzo potężne.

Złoty podział oznacza pierwotne piękno. Aby jakakolwiek rzecz była piękną i cieszyła oko, powinna ona odpowiadać zasadzie Złotego Podziału. Czym jest złoty podział? Platon mówi o tym tak: aby połączyć dwie części z trzecią w doskonały sposób potrzebna jest proporcja, która by połączyła je w całość, przy czym większa część całości powinna tak odnosić się do mniejszej, jak całość do większej części.

Na podstawie tej proporcji powstaje ciąg Fibonacciego*: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, itd. Każdą następną liczbę ciągu Fibonacciego otrzymuje się w wyniku zsumowania dwóch poprzednich liczb (1+1=2; 1+2=3; 2+3=5; 3+5=8; … 21+13=34). Fi (Ф) czyli współczynnik Złotej Proporcji wyliczony jest jako

1.61803398874989484820458683436563811…

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-03-Święta-Geometria-01

[od tłumacza: Pamiętajmy również, że wszystko odbywa się w kontinuum świadomości Źródła i pozwalamy sobie otworzyć się na nową Boską geometrię, na nową złotą proporcję w momencie tu i teraz. Wyraźmy intencję aby zawsze być dostrojonym na nową Boską geometrię, na nową złotą proporcję w każdym momencie tu i teraz].

Jest to unikalna proporcja różnych części Wszechświata do siebie nawzajem, która symbolicznie łączy każde nowe pokolenie z jego przodkami. Kolejne liczby/elementy, odpowiadające Złotej Proporcji, tworzą wzór spirali. Po spirali rosną tkanki roślin, liście na łodygach, po spirali układają się ziarna słonecznika, po spirali odbywa się ruch protoplazmy w komórce i wzrost samej komórki. DNA również ma postać spirali – symbolu życia i duchowego rozwoju. Symbole Świętej Geometrii przekazują zasadę budowy wszechświata. Są to wizualne instrumenty, które pomagają zestroić wibracje ludzkich istot z harmonijnymi rytmami natury.

Każda metoda jest Rytmem: jeżeli ktoś opanuje wiedzę o rytmie świata, oznacza to, że opanował on wiedzę o świecie. Każdy człowiek ma swój indywidualny rytm. Prawo rytmu jest zawarte w samej Naturze. Właśnie zgodnie z tym prawem stworzona jest każda forma. Nie istnieją ruchy, które nie stwarzałyby dźwięków. Nie istnieją dźwięki, które nie posiadałyby rytmu. Wschód i zachód słońca, fazy księżyca, przypływy i odpływy – to wszystko jest rytmem.

Dlaczego rytm wywiera na nas taki wpływ? Ponieważ my sami jesteśmy rytmem. Bicie serca, puls, praca całego ciała – to wszystko jest rytmiczne. Żeby poznać rytm, trzeba rozwinąć poczucie rytmu. Kiedy medytujemy zgodnie z wzorami harmoniki istnienia, które stanowią prawa harmonii, nasz mózg wytwarza i modeluje takie same procesy. Istnieje mistyczna więź pomiędzy świadomością i harmoniczną oktawą świata, przedstawioną za pomocą symbolu.

Proporcja Fi jest połączona z Ludzką Duszą i dostraja człowieka na przyjęcie wibracji Boskich Energii. Proporcja Fi jest obecna w wyższym dziele Boga – człowieku. Boska proporcja ludzkiego ciała jest przedstawiona na obrazie Leonardo da Vinci.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-03-Święta-Geometria-02

Warto zapoznać się z materiałem umieszczonym w książce Drunvalo Melchizedek, Pradawna tajemnica Kwiatu Życia, tom 1, rozdziały 7-8.

Praca praktyczna: spirale Fibonacciego

Bierzemy kartkę w kratkę i rysujemy 64 kwadraty, 8×8 (jak na obrazku poniżej). Na obrazku widać jak na kwadraty nakładają się spirale Fibonacciego.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-03-Święta-Geometria-03

Na obrazku u góry (rys.8.11 z książki „Pradawna tajemnica Kwiatu Życia) widzimy cztery połączone kwadraty centralne (kolor ciemnoszary) oraz cztery bloczki na zewnątrz tej figury, każdy składający się z dwóch połączonych kwadratów (kolor jasnoszary). Wykorzystamy przykład z górnymi połączonymi komórkami (jeden bloczek, tworzący prostokąt). Z jednego takiego prostokąta, który składa się z dwóch kwadratów, mogą zostać wyprowadzone cztery spirale Fibonacciego, przy czym dwie z tych spiral są męskie, a dwie są żeńskie. Z dwóch górnych wierzchołków górnego prostokąta mogą powstać dwie męskie spirale (początki spiral w niebieskich punktach, spirala Fibonacciego oznaczona jest kolorem czarnym). Z dwóch dolnych wierzchołków górnego prostokąta mogą powstać dwie żeńskie spirale (początkami spiral są różowe punkty, spirala Fibonacciego oznaczona jest kolorem szarym).

Męskie spirale nigdy nie przechodzą przez środkowe kwadraty, natomiast żeńskie zawsze przechodzą przez środek (czerwony punkt). Przy wykorzystaniu wszystkich prostokątów w rezultacie może powstać 8 spiral męskich i 8 spiral żeńskich (patrz rys.8.17 i 8.18 w książce). Ten podział dotyczy sposobu przebiegu spiral przez zaznaczone na rysunku figury. Istnieje również drugie zastosowanie tych określeń. Linie, które tworzą męską spirale, są proste (‚kanciaste’), natomiast linie, które tworzą żeńską spiralę, są wygięte (dla ułatwienia żeńską wygiętą linię rysujemy nakładając ją na proste linie męskie, które umieszczamy jako szablon pod nimi – przebiegają one przez te same punkty).

Na rysunku poniżej przedstawiono dwie spirale: męską i żeńską. Męska spirala oznaczona jest kolorem czarnym (proste linie), a żeńska spirala oznaczona jest kolorem czerwonym (wygięte linie). Dodatkowo spirale te posiadają swoje odzwierciedlenia. Żeńska spirala posiada aspekt męski i na odwrót. Na rysunku dla żeńskiej spirali (czerwony kolor) jej męskim aspektem będzie spirala oznaczona kolorem szarym.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-03-Święta-Geometria-04
Rys.8.15                                           Rys.8.17

Nauczcie się rysować spirale jak na jednym z powyższych obrazków. Rysujemy najpierw od środka, a następnie również do środka, jak na obrazku.

Jednym ze sposobów rysowania jest rozpoczęcie z prawego górnego rogu, jak pokazano czarną linią (rys.8.15). Otrzymamy wtedy spiralę męską (bo nie przejdzie przez środek). Korzystamy z planszy 8×8 kratek, jak na rysunku 8.11. Liczymy przekątne kratek zgodnie z ciągiem Fibonacciego (1-1-2-3-5-8-…). Linia wychodzi z opisanego punktu, przecina jedną komórkę (1 jednostka), zakręcamy w prawo, żeby przeciąć jeszcze jedną komórkę (1 jednostka), zakręcamy w prawo jeszcze raz i przecinamy 2 komórki, znowu zakręcamy w prawo i przecinamy 3 komórki. Następna liczba – 5 jednostek – doprowadza linię do końca siatki. Kolejną liczbą będzie 8.

Innym sposobem jest rozpoczęcie od dolnego prawego rogu – wtedy otrzymamy spiralę żeńską, przechodzącą przez środek figury, ale w formie męskiej (proste, ‚kanciaste’ linie).

Gdy narysujemy wszystkie spirale męskie (nieprzechodzące przez środek) w formie męskiej (proste linie), otrzymamy rysunek 8.17 (narysowane są na nim jeszcze dwie – z ośmiu możliwych – spirale w formie żeńskiej, czyli łukowej; wyraźnie widać, że przecinając się tworzą one kształt serca, a potem kolejne serca, coraz większe).

Wszystkie spirale żeńskie (przechodzące przez środek) w formie męskiej (proste linie) przedstawia kolejny rysunek z książki Drunvalo Melchizedeka, rys.8.18.

Teraz jeszcze raz dostrójmy się do intencji uaktywnienia dla najwyższego dobra najdoskonalszej geometrii i struktur w swojej istocie, – dostrójcie się do świętej geometrii. Narysujcie te spirale lub – korzystając z kopii poniższych obrazków – wódźcie długopisem po tych liniach. Rysujcie aż poczujecie lekkość w rysowaniu.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-03-Święta-Geometria-05
1.Męskie linie w lustrzanym odbiciu. Na tym schemacie pracujecie z męskimi liniami:

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-03-Święta-Geometria-06
2.Bezgraniczne serce. Na tym schemacie rysujecie żeńskie linie:

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-03-Święta-Geometria-07
3.Pionowy torus Ar-Anahata i poziomy torus Ra-Anahata.

Na tym schemacie rysujemy męskie i żeńskie linie. Tak połączone linie tworzą centralny torus Ar-Anahata i poziomy torus Ra-Anahata (osobne rysunki tych dwóch torusów są zamieszczone w punktach 7 i 8).

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-03-Święta-Geometria-08
4.Diagonalne (ukośne) torusy Widżuna i Sanandan.

Nauczcie się rysować męskie i żeńskie linie w wariancie, kiedy spirale idą po skosie. Linie odzwierciedlają Ognisty Energosystem diagonalnych torusów Widżuna i Sanandan (ich osobne rysunki są w punktach 9 i 10).

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-03-Święta-Geometria-09
5.Na tym schemacie rysujemy nowy ognisty energosystem człowieka.

Łączy on poprzednie schematy w jeden. Centralny torus Ar-Anahata, poziomy torus Ra- Anahata, diagonalne torusy Widżuna i Sanandan.

Aktywizacja tego systemu wpływa na narodziny oraz przemianę nowych subtelnych ciał. Pomocne w tym jest wizualizowanie oraz rysowanie tego schematu. Nowy ognisty system energetyczny ułatwia połączenie się z naszym wyższym wielowymiarowym ‚Ja’. Ma również bezpośredni związek z tworzeniem się całkowicie nowego wielowymiarowego ciała eterycznego.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-03-Święta-Geometria-10
6.Ten schemat przedstawia ognisty energosystem człowieka w wersji, którą możecie używać do celów medytacji.

Szukajcie różnych sposobów pracy ze schematami i medytacjami.

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-03-Święta-Geometria-11
Ten schemat przedstawia spirale Ra-Anahata – poziomy torus

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-03-Święta-Geometria-12
Ten schemat przedstawia spirale Ar-Anahata – centralny pionowy torus

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-03-Święta-Geometria-13
Ten schemat przedstawia spirale Sanandan (ukośne).

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-03-Święta-Geometria-14
Ten schemat przedstawia spirale Widżuna (również ukośne).

Ludzkie ciała otrzymali Przeobrażone Serce, zobaczą wszystkie zakręty Labiryntu i dostali do rąk świętą nić Ariadny.

[od tłumacza: poniższe rysunki pochodzą z innego źródła rosyjskiego w Internecie (z przekazu Kryona „Moje święte serce”
http://www.magnitiduha.info/archives/2399)

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-03-Święta-Geometria-15
11.Nowy ognisty system energetyczny (Ar-Anahata: torus fioletowy, Ra-Anahata: czerwony, Widżuna: niebieski, Sanandan: zielony)

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-03-Święta-Geometria-16

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-03-Święta-Geometria-17

Medytacja-Impulsy-Archanioł-Metatron-03-Święta-Geometria-18
12.Centralny – pionowy torus AR – Anahata

* Spirala Fibonacciego pojawia się w formach życia organicznego, a jej kształt jest bardzo zbliżony do odrębnej od niej spirali Złotej Proporcji, bezpośrednio opartej na współczynniku Fi. Ciąg Fibonacciego zmierza ku tej wartości, tworząc coraz to dokładniejsze przybliżenia (1:1=1, 1:2=0,5, 2:3=0,66, 3:5=0,6, 5:8=0,625 etc.) (Por. „Pradawna tajemnica kwiatu życia”).

[tłumaczenie Andrij, korekta Marcin oraz Gosia]
Jam Jest Boską Miłością, Mocą i Mądrością Teraz